Město Staňkov
MĚSTOStaňkov

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Chráníme vaše údaje

 

  Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Město Staňkov, Nám.T.G.Masaryka 35, 345 61 Staňkov, IČO 00253766 (dále jen město).

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

 

Základní zásady ochrany osobních údajů

 

 • Město se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje město zpracovává, a to v nejvyšší možné míře.
 • Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
 • Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
 • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 • Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
 • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

 

Přehled zpracovávaných typů údajů a jejich zdroje

 

Město shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými službami a činnostmi města. Osobní údaje jsou získávány přímo od občanů, případně ze základních registrů.

  

Účely zpracování

 

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností města a poskytování služeb občanům (např. informování o událostech ve městě).

Upozorňujeme, že na akcích pořádaných městem jsou obvykle pořizovány fotografie pro účely tiskového zpravodajství a že veřejná vystoupení v záležitosti veřejného zájmu mohou být dokumentována (např. zasedání zastupitelstva města).

 

 

Účely a právní základ zpracování

 

Právním základem zpracování osobních údajů občanů je plnění právních povinností města, plnění uzavřených smluv, oprávněný zájem města, souhlas subjektu údajů, veřejný zájem či životně důležité zájmy subjektu údajů.

 

Přehled účelů a právních základů pro zpracování  :

 

Účel zpracování 

Právní základ*1 

Poskytování služeb systému CzechPoint 

Vedení evidence obyvatel 

Vedení matriky

c

Evidence sponzorů obce 

Gratulace jubilantům 

Vedení mzdové agendy 

Najímání lidských zdrojů z Úřadu práce 

Činnosti stavebního úřadu

c

Organizace voleb 

Opatrovnictví

c

Správa lidských zdrojů 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Evidence nájemních smluv 

Pronájem hrobového místa 

Pronájem nebytových prostor 

Správa bytů

c

Evidence nájemních smluv 

SMS + email rozhlas + mobilní aplikace

Vedení spisové služby 

Evidence a výběr místních poplatků 

Vydávání povolení kácení dřevin mimo les

e

Vydávání rybářských lístků

a

Provozování kamerového záznamu

e

Vedení kroniky města

Pořádání vítání občánků 

Vydávání obecního zpravodaje 

 

1*a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;  

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;  

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;  

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;  

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

 

 

Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány

 

Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.   

 

Jak probíhá zpracování osobních údajů

 

Město zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování města využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším možným zneužitím.

Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu k městu.

 

 

 

ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ – KAMEROVÝ SYSTÉM

 

Správce

 

Město Staňkov

Náměstí T.G.Masaryka 35, 345 61 Staňkov

IČO: 00253766

Kontaktní osoba: Martin Došek tel.: 774 618 251

Účel zpracování

Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému.

Právní důvod

Oprávněné zájmy správce a třetích stran.

(článek 6 odst. 1 písm. f)

Popis kategorií subjektů údajů

Zaměstnanci a vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.), veřejnost

Popis kategorií osobních údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

Informace poskytované subjektům údajů

Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce
a sdělení, kde lze získat další informace.

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.

Lhůta pro výmaz

Doba uchovávání záznamu jsou 3 dny. Řešený zachycený incident je uchován pro nezbytnou dobu.

Technická a organizační opatření

Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám.

Podrobněji řešeno ve směrnici k provozu kamerového systému, která je přiložena k tomuto záznamu.

Počet zapojených kamer

40 kamer, které jsou umístěny na 18ti strategických místech (hnízdech)

Objekt umístění kamer

První hnízdo kamer je umístěno na budově městského úřadu a skládá se ze 3 kamer, snímá prostor před městským úřadem v několika směrech,  vyhrazené parkoviště města a prostor před bankomatem České spořitelny a.s.

Druhá kamerové hnízdo je umístěno na budově staré radnice, čítá 2 kamery, jedna sleduje parkoviště před touto budovou a druhá část náměstí s elektronickou úřední deskou.

Třetí kamerové hnízdo je umístěno u budovy mateřské školy a skládá se ze 4 kamer. Všechny snímají venkovní prostory kolem této příspěvkové organizace i se vstupy do budovy.

Před budovou mateřské školy na ulici Puclická je umístěna samostatná kamera na sloupu veřejného osvětlení, která snímá prostor ulice směrem k náměstí s parkovištěm pro návštěvy MŠ.

Čtvrté hnízdo kamer je na sídlišti a svými 2 kamerami, monitorujeme prostor dětského hřiště a část okolního parku.

Páté kamerové hnízdo je u hasičské zbrojnice, kde jsou umístěny 3 kamery, které monitorují prostor lávky přes řeku a oplocený pozemek města kde je složený stavební materiál, třetí kamera zabírá výjezd z hasičské zbrojnice.

Šesté kamerové hnízdo se nachází v městském parčíku s břízkami u lávky, čítá 1 kameru, která sleduje prosto lávky přes řeku a část jejího břehu.

Sedmé kamerové hnízdo je umístěno u kostela Sv. Jakuba a svými 3 kamerami monitoruje městskou nemovitost s okolní komunikací a bankomatem ČSOB, druhá kamera je namířena na budovu kostela a část parku, třetí kamera monitoruje park za kostelem SV. Jakuba.

Osmé kamerové hnízdo snímá prostor zdravotního střediska s počtem 3 kamer, jedna kamera zabírá parkoviště před zdravotním střediskem pro služební vozidla, druhá kamera míří na druhé parkoviště a příjezdovou silnici a třetí kamera monitoruje zadní část tohoto parkoviště.

Deváté kamerové hnízdo se nachází u školního hřiště a monitoruje okolí 2 kamerami, které sledují celý tento sportovní areál školy,

Desáté hnízdo kamer je instalováno na bočním vchodu školy a má jen 1 kameru, kdy tato snímá parkovitě zaměstnanců školy.

Jedenácté kamerové hnízdo v počtu 2 kamer monitoruje zadní prostor Lidového domu a přilehlé víceúčelové sportovní hřiště.

Dvanácté hnízdo je umístěno na fotbalovém stadionu a čítá 2 kamery. Jedna z těchto míří na tenisové kurty a druhá snímá příchod k fotbalovému hřišti.

Třinácté kamerové hnízdo s jednou kamerou monitoruje prostor dětského hřiště za poštou

Čtrnácté kamerové hnízdo monitoruje prostor před budovou základní školy a obsahuje 2 kamery, které sledují prostor vchodu do základní školy a také vchod do školní tělocvičny.

Patnácté kamerové hnízdo se skládá ze 3 kamer a je umístěno v Kreysově parku na štítu přilehlé budovy a svým záběrem tyto kamery snímají zeleň a část workoutového hřiště.

Šestnácté kamerové hnízdo se skládá ze 3 kamer, které jsou umístěny na stožáru ve sběrném dvoře nad budovou obsluhy a tyto snímají vjezd, váhu a postavení kontejnerů.

Sedmnácté kamerové hnízdo čítá 2 kamery umístěné na budově márnice a tyto monitorují prostor vchodu na hřbitov a přilehlé parkoviště.

Osmnácté kamerové hnízdo se skládá z jedné kamery a nachází se na budově v ulici Plzeňská č.p. 20 a monitoruje příjezdovou komunikaci a část parkovací plochy před budovou s parcelním číslem 2084/4.

Typ používaných kamer je DS-2CD2645FWD-IZS - IP kamera 4 Mpx obj. 2,8 – 12 mm a ukládání probíhá na Hikvision DS-9664Nl-18

Režim kamer

Nepřetržitý

Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

Zpracovatel

Nevyužívá se.

 

 

 

Předávání osobních údajů jiným osobám

 

Město předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je k dispozici na webových stránkách města.

 

Seznam zpracovatelů:

 

ADU.CZ s.r.o.                                                           IČ: 62522078

BEZPO Plzeň s.r.o.                                                   IČ: 26351951

Česká pošta s.p.                                                         IČ: 47114983

Filipová Julie Mgr. – advokát                                   IČ: 66248639

Galileo Corporation s.r.o.                                          IČ: 25448714

Geo Data s.r.o.                                                           IČ: 25239970

Gordic spol.s.r.o.                                                       IČ: 47903783

Ing. František Hanzlík                                               IČ: 12465623

Ing. Jan Hrubý                                                           IČ: 12462268

Innovation One s.r.o.                                                 IČ: 04734807

Jablotron Alarms a.s.                                                 IČ: 28668715

LANius s.r.o.                                                             IČ: 25150707

Lesy Staňkov s.r.o.                                                    IČ: 26406454

O2 Czech Republic a.s.                                             IČ: 60193336

Miloslav Khas                                                            IČ: 69461601

TIOS spol.s.r.o.                                                         IČ: 00523259

VITA software s.r.o.                                                  IČ: 61060631

 

Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo umožněno právním předpisem.

 

  Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

 

Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit. Město je vázáno rozsahem poskytnutého souhlasu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí obec zpracování osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

 

Právo na přístup 

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě město zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm město zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

 

 

právo na opravu 

umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Město musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.

 

Právo na výmaz 

(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence města, pokud nastane některý z těchto případů:

 • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování; 
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech města a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

 

Právo na omezení zpracování 

ukládá městu omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);
 • jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel města, ale mohou být i nadále potřebné pro dítě, občana a zákonného zástupce dítěte, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

 

 

Právo vznést námitky 

umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu města. V případě námitek subjektu údajů má město povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost 

umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

 

 

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

 

 

 

Způsob uplatňování práv subjektů údajů

 

elektronickým podáním:

 • prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem
 • podatelna@mestostankov.cz
 • prostřednictvím datové schránky xmub3pq
 • osobně v kanceláři obecního úřadu obce (písemná žádost, občanský průkaz)

-        Městský úřad Staňkov

         Nám.T.G.Masaryka 35

            345 61 Staňkov

 

úřední hodiny

Po:  7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

Út:  7:00 – 12:00, 12:30 – 14:30                              

St:  7:00 –  12:00, 12:30 – 17:00                  

Čt:  7:00 – 12:00, 12:30 – 14:30                                

Pá:  7:00 – 12:00, 12:30 – 14:30

 

Postup k uplatnění práv subjektů údajů

 

 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadatele

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

 

Identifikační a kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

 

• Innovation One s.r.o.

• IČO: 004734807

• Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

 

Martin Došek

e-mail: martin.dosek@innone.cz

telefon: +420 774 618 251

      

 

 

 

 

Slovníček pojmů

 

Oprávněný zájem - zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

 

Osobní údaj - informace o konkrétním, identifikovatelném člověku, i osobě samostatně výdělečné činné

 

Příjemce - osoba, které jsou předávány údaje.

 

Správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

 

Subjekt údajů - živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

 

Účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

 

Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

 

Zpracovatel - osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště

Rezervační systém

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů