Město Staňkov
MĚSTOStaňkov

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Staňkov
Město Staňkov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Náměstí T. G.Masaryka 35
34561 Staňkov
Podatelna: +420379492411
E-mail: podatelna@mestostankov.cz
WWW: www.mestostankov.cz/
ID Datové schránky: xmub3pq
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Náměstí T. G.Masaryka 35
  34561 Staňkov
  Wenigova 189
  345 61 Staňkov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Náměstí T. G.Masaryka 35
  34561 Staňkov
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 12:0012:30 – 17:00
  úterý7:00 – 12:0012:30 – 14:30
  středa7:00 – 12:0012:30 – 17:00
  pátek7:00 – 12:0012:30 – 14:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  Podatelna: +420379492411
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: xmub3pq
19-520321/0100 (Komerční banka, a.s.)
00253766
DIČ: CZ00253766

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Staňkov
  Náměstí T. G.Masaryka 35
  34561 Staňkov
 • e-mailem: podatelna@mestostankov.cz
  elektronickým podáním: podatelna@mestostankov.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420379492411
  datová schránka: xmub3pq

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
úterý 7:00 - 12:00 12:30 - 14:30
středa 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
pátek 7:00 - 12:00 12:30 - 14:30

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Staňkov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

  Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou k nahlédnutí u tajemníka MěÚ a samostatně na webových stránkách města.
  Úřední deska

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací. 

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Město Staňkov poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Staňkov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2018

doc04328820190130095800.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,12 kB
Staženo: 304×
Vloženo: 8. 12. 2021

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2019

doc00382620200128093111 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 296,75 kB
Staženo: 310×
Vloženo: 8. 12. 2021

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2020

doc01477320210204105304 (1)2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 416,24 kB
Staženo: 282×
Vloženo: 8. 12. 2021

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2021

doc02728820220111073123.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 413,04 kB
Staženo: 304×
Vloženo: 11. 1. 2022

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022 města Staňkov.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,56 kB
Staženo: 134×
Vloženo: 5. 1. 2023

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023 města Staňkov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,82 kB
Staženo: 68×
Vloženo: 11. 1. 2024

Rok 2024

8. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací z rozhodnutí vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení plánů města. Vyvěšeno dne 08. 07. 2024

Odpověď 

7. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se rozhdnutí o odstranění stavby pro právnické osoby. Vyvěšeno dne 16. 04. 2024

Odpověď 

6. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se staveb pro reklamu. Vyvěšeno dne 11. 04. 2024

Odpověď 

5. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací z rozhodnutí vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení plánů města. Vyvěšeno dne 08. 04. 2024

Odpověď 

4. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se staveb pro reklamu. Vyvěšeno dne 28. 03. 2024

Odpověď 

3. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se staveb fotovoltaických elektráren. Vyvěšeno dne 09. 01. 2024

Odpověď 

2. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací z rozhodnutí vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení plánů města. Vyvěšeno dne 09. 01. 2024

Odpověď 

1. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací z investičních plánů města. Vyvěšeno dne 05. 01. 2024

Odpověď 

Rok 2023

 

12. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající  se poskytnutí dokumentů - Kupní smlouvy, na základě kterých Město Staňkov nabylo do svého vlastnictví  pozemkové nemovité věci nebo podíly od 1.1.2022- do dne podání žádosti..  Vyvěšeno dne 14. 11. 2023

Odpověď - Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Přílohy jsou k nahlednutí na MěÚ Staňkov 

11. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající  se informací ze stavebního úřadu. Vyvěšeno dne 13. 10. 2023

Odpověď 

10. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající  se staveb fotovoltaických elektráren. Vyvěšeno dne 19. 07. 2023

Odpověď 

9. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací ze stavebního úřadu. Vyvěšeno dne 13. 07. 2023

Odpověď 

8. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se sdělení k vyhlášce uprvující využívání pyrotechniky. Vyvěšeno dne 19. 06. 2023

Odpověď 

7. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací ze stavebního úřadu. Vyvěšeno dne 10. 05. 2023

Odpověď  

6. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací ze stavebního úřadu. Vyvěšeno dne 14. 04. 2023

Odpověď 

5. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací ze stavebního úřadu. Vyvěšeno dne 14. 04. 2023

Odpověď 

4. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se poskytnutí informací  investičních plánů města pro rok 2023-2024.                  Vyvěšeno dne 08. 03. 2023

Odpověď 

3. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se poskytnutí informací  počtů stavebních povolení. Vyvěšeno dne 27. 01. 2023

Odpověď 

2. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací z investičních plánů města. Vyvěšeno dne 09. 01. 2023

Odpověď 

 

1. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací ze stavebního úřadu. Vyvěšeno dne 16. 01. 2023

Odpověď    Doplnění 

 

Rok 2022

 

9. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných stavebním úřadem.                                   Vyvěšeno dne 13. 10. 2022

Odpověď 

 

8. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných stavebním úřadem.                                   Vyvěšeno dne 10. 10. 2022

Odpověď 

 

7. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných stavebním úřadem.                                   Vyvěšeno dne 15. 07. 2022

Odpověď 

 

6. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se poskytnutí zápisu z poslední schůze Rady města Staňkov.                                                Vyvěšeno dne 20. 06. 2022

Odpověď - Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Příloha je k nahlédnutí ne MěÚ Staňkov 

 

5. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se vydaných rozhodnutí SÚ.                                                                                            Vyvěšeno dne 14. 04. 2022

Odpověď 

4. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se  položkového rozpočtu + technické specifikace nabídnutého mobilního  pódia. Vyvěšeno dne 30. 03. 2022

Odpověď ,   Příloha č. 1,  Příloha č. 2,  Příloha č. 3 

2. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se pozemních staveb. Vyvěšeno dne 25. 01. 2022

Odpověď 

1. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací ze stavebního úřadu. Vyvěšeno dne 20. 01. 2022

Odpověď 

 

Rok 2021

7. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se informací ze stavebního úřadu. Vyvěšeno dne 29. 10. 2021

Odpověď 

5.  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se fotovoltaické elektrárny. Vyvěšeno dne 5. 5. 2021

Odpověď

4.  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se investičních plánů města. Vyvěšeno dne 24. 3. 2021

Odpověď 

 

3. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se exekucí na úseku provozu systému shromažďování odpadů. Vyvěšeno dne 8.3.2021  

2. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající poskytnutí nájemní smlouvy. Vyvěšeno 4. 2. 2021

Poskytnuté přílohy jsou uloženy k nahlédnutí na MěÚ Staňkov.

1. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající se provozu sběrného dvora. Vyvěšeno 4. 2. 2021

Rok 2020

4. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se pronájmu pozemků. Vyvěšeno 4.12.2020

Žádost (582.23 kB) - Odpověď (293.05 kB)

3. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se  používané elektronické spisové služby. Vyvěšeno 03. 08. 2020

2. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající se dodání  fotokopie Hydrotechnického posouzení dešťových vod na farmě ZD Srbice.

1. Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající se provozu sběrného dvora.


Rok 2019

Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se  sdělení podání nabídky.


 


 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Grafické znázornění organizační struktury (58.1 kB)

Spojení na příspěvkové organizace města

Základní škola

 • adresa: Staňkov, Komenského 196
 • telefon. číslo: 379 410 611
 • email: info@zsstankov.cz

Mateřská škola

Základní umělecká škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště

Rezervační systém

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů