Staňkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinně zveřejňované informace_old

Povinně zveřejňované informace podle vyhl. č. 442/2006, která stanoví strukturu informací o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


 

 1. Základní údaje
 2. Volené orgány obce
 3. Organizační struktura MěÚ
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Dokumenty
 9. Žádost o poskytnutí informace o informace
 10. Příjem žádostí o informace a dalších podání a postup při podávání a vyřizování žádostí, odvolání
 11. Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města
 12. Formuláře
 13. Přístup k předpisům na MěÚ
 14. Přehled nejdůležitějších předpisů v platném znění, podle nichž město jedná a rozhoduje
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999
____________________________________________________

1. Základní údaje

1)  Název:   Město Staňkov

2)  Důvod a způsob založení:   Město Staňkov vzniklo jako územní samosprávní jednotka v souladu se zák. č. 367/1990 Sb. Město je právnická osoba, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. Hospodaří s vlastním majetkem a finančními zdroji. Řídí se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jako základní právní normou a dále se řídí při výkonu samostatné působnosti právními předpisy vydanými ústředními orgány. 

Městský úřad plní úkoly jak v samostatné působnosti (dále zák. 128/2000 Sb., v platném znění), tak i v přenesené působnosti na úseku (s výjimkou věcí, které patří do působnosti výboru, komise nebo zvláštního orgánu) stavebního zákona, životního prostředí, sociálního, vedení matrik, vidimace a legalizace a jiné dle zvláštních předpisů.

____________________________________________________

2. Volené orgány obce

starosta                            

Mgr. Bc. Alexandr Horák

místostarosta

Jiří Bek

členové rady

Bc. Hana Dokulilová

Bc. Tomáš Grman

Zdeněk Strousek

ostatní členové zastupitelstva

Bohumíra Černá

Václav Černý

Bc. Hana Dokulilová

Ing. Petr Fejtek

Bc. Kamila Horáková

Bc. Martina Konopíkoví

Rostislav Holoubek

Martin Koriťák

Ing. František Pátý

Gabriela Špitová
   

předseda kontrolního výboru

Mgr. Jaroslav Šobr

   

předseda finančního výboru

Bc. Martina Konopíková

 ____________________________________________________

3. Organizační struktura MěÚ

starosta                                            

Mgr. Bc. Alexandr Horák

místostarosta

Jiří Bek

tajemník

Ing. Luboš Holeček

 • oddělení finanční
 • oddělení správní úsek, matrika a ověřování


Odbor výstavby, vodního hospodářství a dopravy

vedoucí odboru 
Ing. Marcela Vostracká


 Odbor majetku, investic a ŽP

vedoucí odboru 
Marie Bozděchová


 Odbor - Technické  služby města Staňkov

vedoucí odboru 
Pavel Bauer

 

 Odbor - Správa budov města Staňkov

  vedoucí odboru                       Petr Kučera

 

Městská knihovna 
Jana Malíková

 

Kulturní zařízení 
František Köppl

 


Příspěvkové organizace

Základní škola 

ředitel - Mgr. Jitka Suchá

Mateřská škola 

ředitelka -  Bc. Kamila Horáková

Základní umělecká škola

ředitelka - Iva Zahořová

 
 
Grafické znázornění organizační struktury
 
____________________________________________________

4. Kontaktní spojení

4.1)  Kontaktní poštovní adresa
        
Městský úřad Staňkov
Nám. T. G. Masaryka 35
345 61 Staňkov
                 
        další pracoviště:
MěÚ – Městské technické a bytové středisko
Wenigova 189
345 61 Staňkov
  
4.2)  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  
Městský úřad Staňkov
Nám. T. G. Masaryka 35
345 61 Staňkov
  
4.3)  Úřední hodiny
 
PO, ST         7:00  – 17:00 hod.
ÚT, PÁ          7:00  – 14:30 hod.
polední přestávka (12 – 12:30 hod.)
 
4.4)  Spojení
 
MěÚ - Nám. T.G.Masaryka 35
podatelna: tel. 379 492 411
                              
                               e-mail. podatelna@mestostankov.cz
                   
                   Odbor technické služby města Staňkov
            Odbor správa budov města Staňkov
          Wenigova 189
tel.      379 492 381
                   379 492 286
e-mail. bauer@mestostankov.cz
                    kucera@mestostankov.cz
 
4.5)  Čísla faxu
           
Městský úřad nemá
        

4.6)  Adresa internetové stránky

 
www.mestostankov.cz
www.mestostankov.eu
 
4.7)  Adresa e – podatelny
 
https://stankov.ipodatelna.cz
 
4.8)  Další elektronické adresy
 
E-mail. adresy funkcionářů a vedoucích pracovníků
starosta města
místostarosta
 
tajemník MěÚ tajemnik@mestostankov.cz
vedoucí SÚ vostracka@mestostankov.cz
vedoucí odboru MIŽP bozdechova@mestostankov.cz
vedoucí odboru MTS bauer@mestostankov.cz
vedoucí odboru SB kucera@mestostankov.cz
městská knihovna knihovna@mestostankov.cz            (tel. 377 537 374)
      
          
Spojení na příspěvkové organizace města
 
Základní škola
adresa:            Staňkov, Komenského 196
telefon. číslo:   379 410 611
email:               info@zsstankov.cz
 
Mateřská škola
adresa:            Staňkov, Puclická 35
telefon. číslo:   379 492 203
email:               skolkastankov@sweb.cz
 
Základní umělecká škola
adresa:            Staňkov, Komenského 196
telefon.číslo:    734 493 380
email:               zus.stankov@tiscali.cz
 ____________________________________________________

5. Případné platby lze poukázat

č. účtu: 19 – 520321/0100 KB a.s. pobočka Holýšov

 ____________________________________________________

6. IČO

IČO: 00253766

 ____________________________________________________

7. DIČ

 
DIČ: CZ 00253766
 ____________________________________________________

8. Dokumenty

8.1)  Seznam hlavních dokumentů

 

8.2)  Rozpočet včetně závěrečného účtu

 • uvedeny samostatně na webových stránkách města (Úřední deska/Rozpočet)
 ____________________________________________________

9. Žádost o informace

9.1)  Město Staňkov (dále jen -město-) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zák.č. 106/99 Sb. v platném znění je povinno zveřejňovat dle § 5 zák. tyto informace:

a)  informace o městě
b) popis organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
c)  možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování MěÚ i orgánů města
d)  postup úřadu při vyřizování žádostí o podání informací
e)  přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí
f)  sazebník úhrad za poskytování informací
g)  výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (§18)
 
Dalšími informacemi, které město zveřejňuje, jsou usnesení městského zastupitelstva, obecně-závazné vyhlášky, rozpočet města, záměry města o nakládání s obecním majetkem, veřejné vyhlášky vydané státními orgány.
Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem.
 
9.2)  Způsob a rozsah zveřejňování informací
Informace jsou zveřejňovány těmito způsoby:
a)  na úřední desce, elektronické úřední desce
b)  ve vývěskách
c)  v listovce "Staňkovsko" - jednání rady a zastupitelstva, další informace
d)  v regionálním tisku
e)  na podatelně MěÚ, stav. úřadu, soc. odboru a MTBS (k nahlédnutí předpisy, možnost vyzvednutí tiskopisů a formulářů)
f)  na webových stránkách města
 
9.3)  Stanovení veřejných registrů
Na městském úřadě jsou uvedeny a spravovány tyto registry:
a)  registr obyvatel
b)  matriční knihy
c)  evidence bytů
d)  evidence přestupků
e)  evidence plátců místních poplatků
 
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.
 
9.4)  Stanovení doprovodných informací
Doprovodné informace nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.
 
9.5)  Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

 
Poskytnuté informace
Rok 2021
3.
Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající  se exekucí na úseku provozu systému shromažďování odpadů.
Vyvěšeno dne 8.3.2021  
Odpověď
 
2.
Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající poskytnutí nájemní smlouvy.
Vyvěšeno 4. 2. 2021
Odpověď  
Poskytnuté přílohy jsou uloženy k nahlédnutí na MěÚ Staňkov.
 
1.
Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající se provozu sběrného dvora.
Vyvěšeno 4. 2. 2021
Odpověď
 
 
Rok 2020
4.
Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se pronájmu pozemků
Vyvěšeno 4.12.2020
Žádost - Odpověď
 
3.
Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se  používané elektronické spisové služby.
Vyvěšeno 03. 08. 2020
 
Žádost - Odpověď
2.
Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající se dodání  fotokopie Hydrotechnického posouzení dešťových vod na farmě ZD Srbice.
 
Žádost  - Rozhodnutí odmítnutí žádosti
 
 
1.
Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím , týkající se provozu sběrného dvora.
 
 
Odpověď
Příloha č.1- SOD, Příloha č.2 - Rozhodnutí, Příloha č. 3 - Provozní řád
 

 

Rok 2019
1.
Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se  sdělení podání nabídky.
 
Žádost - odpověď
 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
__________
 

10. Příjem žádostí o informace a dalších podání a postup při podávání a vyřizování žádostí, odvolání

10.1)  Veškeré přístupné informace lze získat na příslušných pracovištích na MěÚ.

 • ústní a telefonické
kdykoliv v pracovní dobu MěÚ a MěÚ-MTBS
 • písemné včetně faxových
na základě písemné žádosti podané v podatelně MěÚ
 • elektronic. podoba
adresa:  podatelna@mestostankov.cz
 

10.2)  Ústně a telefonicky podané žádosti o poskytnutí informací vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti. Písemně podané žádosti (včetně faxové) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány v podatelně MěÚ. Jednotlivé odbory MěÚ pak vedou zvlášť svoji evidenci.

Žádosti podané na MTBS, kulturním zařízení, knihovně apod., jsou předány k vyřízení příslušným zaměstnancům, předem je však nutno jejich zaevidování v podatelně MěÚ.

 
10.3)  Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:
a)  poskytnutím informace a to písemnou odpovědí, elektronickou poštou nebo nahlédnutím do spisu a ústní odpovědí (o tom učiní daný pracovník záznam)
b)  odložením žádosti je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví daný pracovník protokol) a to jen v případě, že není znám způsob jakým by mohl být žadatel vyzván k doplnění žádosti dle §14 odst. 5 písm. a zák č 106/1999 Sb..
c)  odmítnutím žádosti je-li žádost nesrozumitelná a v zákonné lhůtě neupřesněná. V tomto případě vydá vedoucí pracovník, do jehož kompetence podaná žádost o poskytnutí informace spadá o této skutečnosti rozhodnutí.
 

10.4)   V případě ústní nebo telefonické žádosti, oslovený pracovník poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud jí má k dispozici. Z žádosti musí být patrné:

a)  kdo dotaz činí, u žádostí podaných prostřednictvím telekomunikačních zařízení musí být uvedena příslušná identifikace žadatele
b)  co je požadováno
c)  že je určena Městskému úřadu Staňkov
Není-li žadateli na ústní či telefonickou informaci tato informace poskytnuta nebo
nepovažuje-li žadatel informaci za dostatečnou, je potřeba podat žádost písemně a
adresovat ji Městskému úřadu Staňkov, náměstí TGM 35 osobně, poštou, faxem nebo
elektronickou poštou
 
10.5)  Podávání a vyřizování příslušných žádostí o poskytování informací se řídí §14 a 15 zák. č. 106/99 Sb., v platném znění.
____________________________________________________
 
11. Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města
 

11.1)  Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná městská rada, starosta nebo tajemník.

11.2)  Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, městské rady nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením městské rady nebo městského zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

 ____________________________________________________

12. Formuláře

Lze získat u jednotlivých odborů MěÚ, v elektr. podobě jsou i na webových stránkách města.

____________________________________________________

13. Přístup k předpisům na MěÚ

Přístup k předpisům na MěÚ Staňkov je každému umožněn v úředních hodinách v podatelně městského úřadu a u tajemníka MěÚ.
 ____________________________________________________

14. Přehled nejdůležitějších předpisů v platném znění, podle nichž město jedná a rozhoduje

14.1)  Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

 • inventarizace majetku
 • organizační řád
 • kontrolní řád
 • spisový řád a skartační řád
 • pravidla pro hospodaření s prostředky soc. fondu
 • jednací řád rady města a zastupitelstva města
 • směrnice o oběhu dokladů
 • pracovní řád
 • podpisový řád
 • směrnice pro zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví
 
14.2)  Seznam nejdůležitějších předpisů
 
Číslo předpisu v platném znění
Název předpisu
Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Usnesení představenstva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
vyhláška č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecným úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 250/20016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
zákon č. 102/1992 Sb. kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č 509/1991 Sb.
zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
vyhláška č 442/2006 Sb. vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup
zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
zákon č. 565/l990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
vyhláška č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí
zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zem. půdního fondu
zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
zákon č. 40/1993 Sb. o státním občanství
zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování
zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménech a příjmeních
zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 
14.3)  Do předpisů obsažených ve Sbírce zákonů je možno nahlédnout v podatelně MěÚ a u tajemníka MěÚ.
 
14.4)  Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou k nahlédnutí u tajemníka MěÚ a samostatně na webových stránkách města (Úřední deska/Vyhlášky).
 ____________________________________________________

15. Úhrady za poskytování informací


15.1)  Sazebník úhrad
Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnuté informace stanoví tajemník nebo vedoucí odborů dle níže uvedeného sazebníku.
a)  mzdové náklady 100 Kč za každou započatou hodinu rozsáhlého vyhledávání zaměstnance, která je spojena s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací
b)  materiálové náklady
2 Kč za každou stranu fotokopie formátu A4
2.50 Kč za oboustrannou fotokopii A 4
2,50 Kč za každou stranu fotokopie A 3
3,50 Kč za oboustrannou fotokopii formátu A 3
c)  doručovací náklady - hodnota poštovného dle aktuálního ceníku
 
Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 200,- Kč je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace bude poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s částkou úhrady za informaci.
Úhrada je prováděna na podatelně MěÚ nebo bezhotovostní platbou na účet města, která musí být provedena rovněž předem před podáním informace.
 
15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 ____________________________________________________

16. Licenční smlouvy

 
Město Staňkov nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy.
 ____________________________________________________

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

 
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zák 106/99 Sb., v platném znění za uplynulý kalendářní rok zpracuje tajemník MěÚ na základě údajů evidence podatelny a vedoucích pracovníků tak, aby byla v zákoně stanoveném termínu zveřejněna vyvěšením na úřední desce a elektronické úřední desce (Úřední deska/Výroční zpráva o poskytování informací). Výroční zprávy tvoří přílohu č. 1 těchto informací.
 

 
Aktualizováno : říjen 2020 

 

   Ing. Luboš Holeček

tajemník MěÚ Staňkov